پژوهشی تازه در جلوه‌های تأثیرپذیری از آیات قرآنی در مقامات حمیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران

2 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا با واکاوی متن مقامات حمیدی به بیان بازتاب مختلف آیات و مضامین قرآن کریم -که در هیچ مأخذی بدان اشاره نشده‌است- پرداخته‌شود. گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده‌است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که قاضی حمیدالدّین بلخی با اشراف بر آیات قرآن کریم به خوبی قادر بوده تا در به‌کارگیری مستقیم و نیز بهره‌گیری از مضامین و محتوای آیات، متنی استوار و بی‌بدیل پدید آورد. همچنین وی برای انتقال پیام خود به مخاطب با ترکیب چند آیه و نیز استفاده از اسلوب ساختاری قرآن کریم موجب تنوع محتوای بعضی از مقامه‌ها شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New research on the effects of the Quranic verses On the HAMIDI MGHAMAT

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Saseqi 1
  • Ahmad khajeim 2
1 PhD student in Persian language and literature,Hakim Sabzevari University.sabzevar,Iran
2 Assistant Professor Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

HAMIDI MGHAMAT is one of the valuable books of technical prose in Persian literature that Judge Hamid al-Din (d. 559) has devoted his extensive knowledge to various fields. This text was adorned by the late professor and researcher of Dr. Anabzinejad correcting and adding suspensions to the ornament and is now one of the most authoritative manuscripts cited and available to scholars, professors and academics. The present study attempts to analyze the text of the authorities in a descriptive and analytical way to express different reflections of verses and themes of the Holy Quran which have not been mentioned in any source. The results of the study show that the verses of the verse are based on the verses in the direct application of the verses as well as the use of the content and content of the verses, the combination of several verses to convey their message and even the use of the structural style of the Holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • HAMIDI MGHAMAT
  • Hamid al-Din
  • Influence of verses and themes
  • Structure
...................... (1379). قرآن مجید. ترجمه­ی محمّد مهدی فولادوند، چاپ اوّل، قم، دارالقرآن الکریم.
بلخی، حمیدالدّین. (1365). گزیده‌ی مقامات حمیدی. به کوشش رضا انزابی‌نژاد، چاپ اوّل، تهران: امیرکبیر.
---------------. (1372). مقامات حمیدی. به تصحیح رضا انزابی‌نژاد، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
---------------. (1395). مقامات حمیدی. به تصحیح رضا انزابی‌نژاد، چاپ پنجم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
حسینی، سید مرتضی؛ گنجعلی، عباس. ( 1392). «مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی (بخش اول) ». فصلنامه متن‌پژوهی ادبی، ش56، صص. 159-174.
حسینی، سیدمرتضی. (1397) . «مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی(بخش دوم)». ادب عربی، سال دهم، شماره‌ی دوم، صص. 313-332.
خطیبی، حسین (1390)، فنّ نثر در ادب فارسی، چاپ چهارم، زوّار، تهران.
راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، ترجمه تحقیق: سید غلامرضا خسروی حسینی، دوره‌ی 4جلدی، چاپ دوم، تهران، مرتضوی.
فیاض، مهدی (1373)، شرح و بررسی مقامات حمیدی قاضی حمیدالدّین ابوبکر عمربن محمود (محمودی) بلخی،پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، حسین خطیبی، دانشگاه تربیت مدرس: تهران.
قرشی، سیدعلی اکبر (1352)، قاموس قرآن، (دوره‌ی7جلدی)، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، دوره‌ی27جلدی، چاپ 32، تهران، دارالکتب الاسلامیه.