دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1399، صفحه 1-129 
کلان‌استعارة شناختی آزادی در اشعار شیرکو بیکه‌س

صفحه 95-113

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده