جستاری در ارتباط بینامتنی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی با سینیۀ بُحتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه و دروس عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران ، خرمشهر

چکیده

یولیا کریستوا اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار در سال 1966 مطرح کرد، امّا از نظر او و رولان بارت که بنیان‌گذاران اصلی این نظریه بودند، بینامتنیت به عنوان دیدگاهی روشمند برای بررسی و ردیابی تأثیر یک متن در متن دیگر نبود. می‌توان گفت که اساساً در دیدگاه نظریه‌پردازان نسل اوّل بینامتنیّت، نقد منابع و صحبت از حضور یا تأثیر یک متن در متن دیگر جایگاهی ندارد.  نسل دوم نظریه‌پردازان بینامتنیت مانند لوران ژنی، ژنت و ریفاتر تلاش کردند تا بینامتنیت را کاربردی‌تر کنند. آنها به دنبال جستجو و کشف تأثیر متون بر یکدیگر بودند. از این منظر، بینامتنیّت نسل دوم را می‌توان به نوعی با ادبیات تطبیقی از این منظر که در تلاش بررسی تأثیر متون بر یکدیگر است؛ بدون توجّه به اینکه این متون به یک یا چند فرهنگ متعلّق باشند، برابر دانست.  در پژوهش حاضر دو قصیدۀ سینیۀ بحتری و ایوان مدائن خاقانی که دربارۀ یک موضوع (طاق کسری) سروده شده‌است از جهت بررسی تأثیر قصیدۀ بحتری بر سرودۀ خاقانی واکاوی شد. با بررسی سخن این دو شاعر پیرامون ایوان کسری در دو سطح فنون ادبی و مضمون ابیات و ترسیم نمودار آرایه‌های به کار رفته، سطح پرداختن به وصف در دو قصیده سنجیده شد.  بر این اساس بر خلاف نظر پژوهشگران، قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی فاقد ارتباط بینامتنی با سینیۀ بحتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Look at the Intertextual Relationship of Ivan Madameen Khaghani's poem with the Bohtori,s siniyeh

نویسنده [English]

  • Hamed Safi
Assistant Professor Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshah ,Iran
چکیده [English]

julia Kristeva first coined the term interethnicity in 1966. But for him and Roland Barth, who were the founders of this theory Intertextuality was not a systematic approach to examining and tracing the effect of one text on another. It can be argued that it is fundamentally in the view of the first generation of Interstate Theorists There is no place for criticizing sources and talking about the presence or influence of one text in another. The second generation of intertextuality theorists sought to make intertextuality more practical. They sought to discover the effect of the texts on each other. From this perspective, second-generation intertextuality can somehow be equated with comparative literature.
In the present study, two pieces of braided tray and Ivan Madaen Khaghani written on a subject In order to investigate the effect of the bohtori poem on the Khaghani anthem, it was analyzed. The works of two poets about Ivan Kasra in two levels of literary techniques and themes. The level of dexterity was also measured in two scales. Furthermore It turned out that the two poets looked at the issue from different angles. Accordingly, contrary to the researchers Ivan Madameen Khaghani's poetry lacks an intertextual connection with the bohtori,s poem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextuality
  • Description
  • Khagani
  • bohtori
قرآن کریم
استعلامی، محمد(1387).نقدو شرح قصاید خاقانی . تهران: انتشارات زوار
الاصفهانی،ابوالفرج(1415). الاغانی. جلد11، بیروت: دار احیاء التراث العربی
انوار،امیر محمود(1353). «ایوان مدائن از دیدگاه دو شاعر نامی تازی و پارسی بحتری وخاقانی». مجله دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 1 سال 21. از صفحۀ 67 تا 102
تربیت،محمد علی(1330). «خاقانی». گنجینۀ معارف. شماره 5تا7، اردیبهشت 1302، از صفحۀ 1 تا 16
ترجانی زاده، احمد(1387). «تاثرات خاقانی از شعرای تازی و پارسی». نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز. دوره 10، شماره 46، بهار و تابستان 1343، از صفحه 105تا120
الثعالبی،ابی المنصور(1963).غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم. بیروت: مکتبة الاسدی
حرانی پور، علی(1381). «فتح انطاکیه در نقاشی های دیواری طاق کسری از نگاه بحتری شاعر». مجلۀ رشد آموزش تاریخ. شمارۀ 9، از صفحۀ 18 تا 22
سرمد, زهره و منیره خلیلی محله، (۱۳۹۵)، «ایوان مداین در شعر خاقانی با نگاهی به سینیه بحتری»، مجموعۀ مقالات دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی، صص 243-254
شفیعی کدکنی،محمد رضا(1377). «جادوی مجاورت». مجلۀ بخارا. شماره 2، از صفحۀ 15 تا 26
شمیسا، سیروس (1387). انواع ادبی. چاپ سوم، تهران: نشر میترا
شورل، ایو (1389). ادبیات تطبیقی. ترجمۀ طهمورث ساجدی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
فتوحی،محمّد (1383). «عاطفه،نگرش،تصویر». فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی. سال1 شماره 1و2، از صفحۀ 93 تا 112
کریستین سن،آرتور(1387). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر
مشایخی، حمیدرضا و خوشه‌چرخ، اصغر (1391). «نگاه نوستالژیک خاقانی و بحتری به ایوان مدائن»، مجلۀ ادب عربی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان، صص 203-230
نامورمطلق، بهمن (1390). درآمدی بر بینامتنیت. چاپ اوّل، تهران: انتشارات سخن
هلال، محمد غنیمی (1390). ادبیات تطبیقی. ترجمۀ سیدمرتضی آیت الله زادۀ شیرازی، چاپ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر
Genette, Gerard.(1997)palimpsests: literature insecond Degree. Trans: Channa newman and Calude Doubinsky . Lincoln : University of Nebraska press.