کلان‌استعارة شناختی آزادی در اشعار شیرکو بیکه‌س

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران

2 استادیارگروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار ( مدعو) گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

از جمله نوین­ترین رویکردهای نقد آثار ادبی، رویکرد شناختی می­باشد. کلان­استعاره­ها که برای درک آثار ادبی مورد نیاز هستند، از ساز و کارهای استعاره­های مفهومی در این نگرش بهره می­برند. در این جستار با تکیه ­بر مفهوم شناختی استعاره، نگارنده قصد دارد کلان­استعارة آزادی را در اشعار شیرکو بیکه­س بررسی کند. داده­های پژوهشِ حاضر، کتاب مجموعه شعر اینک دختری سرزمین من است (2011) می­باشد. اینکه استعارة کلان آزادی چگونه در اشعار بیکه­س نمود پیدا می­کند و کدامیک از اشعار وی حاوی بیشترین مفاهیم مرتبط با آزادی هستند، سوالات اصلی پژوهش می­باشند. پژوهش حاضر بر اساس نظریات لیکاف و جانسون (1980) و کووچش (2010)، و به روش تحلیلی صورت گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مفاهیم آزادی، آزادی بیان، آزادی زنان و ...  مفاهیمی بارز در اشعار بیکه­س می­باشند. همچنین، استعاره­های خُرد به­کار رفته در روساخت این آثار داری زیرساختی پایه­ای به نام آزادی هستند که آنها را سامان می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognitive Megametaphor of "Freedom" in Sherko Bekas Poetry

نویسندگان [English]

  • Samad Ali Aqaei 1
  • Vahid Gholami 2
  • Sadeq Mohammadi Bolbolanabad 3
  • Adel Dastgoshadeh 2
1 PhD. Student of Linguistics, Azad University, Sanandaj Branch, Humanity Faculty, Linguistics Group Sanandaj Iran
2 Assistant Professor of English Language and Literature, Azad University, Sanandaj Branch, Humanity Faculty, Linguistics Group Sanandaj Iran
3 Assistant Professor of Linguistics, Azad University, Sanandaj Branch, Humanity Faculty, Linguistics Group.
چکیده [English]

One of the most recent approaches in criticizing literary works is cognitive linguistics. Conceptual Metaphor Theory is one of the main theoretical frameworks in Cognitive Semantics. According to it, metaphor is not just a matter of word, but it is about thought and reason. In all of conceptual metaphors mapping is primary, and they use a source domain language as a pattern for showing the target domain concepts. Megametaphors are set of macrostructures in linguistics which built by other conceptual metaphors in superstructure of the text. This investigation aims to study cognitive megametaphor of "freedom" in the; Now a Girl is my Homeland, a book by Sherko Bekas. How Bekas used different kinds of conceptual metaphors in the undercurrent to form freedom megametaphor at the superstructure, is the main question in this study. The results show that freedom and its relevant concepts are the most common concepts in Bekas poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive linguistics
  • Conceptual Metaphors
  • Megametaphors
  • Freedom
  • Sherko Bekas
راسخ مهند، محمد. (۱۳۸۹). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: سمت.
زاهدی، کیوان و عصمت دریکوند. (1390). «استعارة شناختی در نثر فارسی و انگلیسی». پژوهش­نامة علوم انسانی، دوره 3، شماره 6، صص 1-19.
عبداللهی، درخشان. (1394). «استعاره­های ساختاری، جهتی و وجودی در کوردی جافی». پایان­نامة کارشناسی ارشد زبان­شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
کریمی، وحیده. (1391). «استعاره­های درد در گویش کردی کلهری ایلام از نظر معنی­شناسی». پایان­نامة کارشناسی ارشد زبانشناسی، پژوهشکدة زبان­شناسی تهران.
ویسی­حصار، رحمن، منوچهر توانگر و والی رضایی. (1392). «پنج کلان­الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام». نشریة پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، دوره 3، شماره 6، صص 89-104.
کوردی
بێکه­س ، شێرکۆ. (2013). نووسین به­ئاوی خوله­مێش: ژیاننامه و بیره­وه­ری. چاپی یه­که­م، سلیێمانیه: ئاراس.
بێکه­س ، شێرکۆ. (1394). دێوانی شێرکو بێکه­س: ئێستا کچێک نیشتمانمه. تهران: آریوحان.
 
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago press.
Lakeoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. London: University of Shicago Press.
Kovecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford and New York: Oxford University Press.
Ricoeur, P. (1977). The Rule of Metaphor: The Creation of Meaning in Language. London: Routledge.
Werth, P. (1994). Extended Metaphors: A text-world account. Language and Literature. 3(2): 79-103
Yu, N. (2003). “Chinese Metaphors of Thinking” Paper presented at the 7th International cognitive linguistics conference, cognitive linguistics, (14)2/3.