فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در گذر زمان بخشی از میراث مکتوب این مرز و بوم از هجوم حوادث شوم مصون و در امان نمانده یا برآن گردگمنامی نشسته و جامعه‌ی علمی و پژوهشی را محروم کرده است. نسخه ای خطی در مرکز پژوهش‌های آستان حضرت شاه چراغ(ع) موسوم به فتنه‌ی سالار الدوله به شماره‌ی243 ثبت و نگهداری می‌شود؛ که این نسخه‌ی خطی در 12صفحه، در قالب مثنوی و در 84 بیت توسط شاعری گمنام با تخلص«صحاف» به نظم در آمده است.این مقاله می‌کوشد تا برای نخستین بار ضمن معرفی نسخه‌ی خطی مذکور به بررسی و تحلیل سبکی و محتوایی این مثنوی بپردازد. هم چنین تقلیدی یا ابتکاری بودن شاعر را نیز روشن ساخته و درپایان به نتیجه گیری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing the style and content of Salar al-dawlah sedition manuscript

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zia 1
  • Sahar Zare 2
  • Morteza Jafari 3

1 Lecturer at Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Firoozabad Branch, Firoozabad, Iran.

3 Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Review: Over time, part of the written heritage of this border and environment has been protected from the onslaught of sinister events and has not been spared or anonymously sat on it and has deprived the scientific and research community. A manuscript is registered and kept in the research center of Astan Hazrat Shah Cheragh called the sedition of Salar al-Dawlah, number 243; This manuscript has been arranged in 12 pages, in the form of Masnavi and in 84 bits by an anonymous poet with the pseudonym "Sahaf". . It also clarifies whether the poet is imitative or innovative and concludes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscript
  • Salar al-Dawla
  • Stylistics
  • Content review
  • Binding
بامداد، مهدی(1371) شرح رجال ایران، تهران، زوار.
داد، سیما(1395) فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، مروارید.
رزمجو، حسین(1374) انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد آستان قدس.
شمیسا، سیروس(1381) آشنایی با عروض وقافیه، تهران:فردوس.
صفا، ذبیح الله(1388) حماسه سرایی در ایران، تهران، امیرکبیر.
کسروی، احمد(1370) تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر.
گروته، هوگو(1369) سفرنامه گروته، ترجمه مجید جلیلوند، تهران، نشر مرکز.
مردوخ، شیخ محمد(1351) کرد و کردستان، تهران، غریقی.
ناتل خانلری، پرویز(1345) وزن شعرفارسی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
نسخه خطی فتنه سالار الدوله.مرکز پژوهش‌های آستان شاهچراغ(ع) به شماره ثبت و نگهداری243
وحیدیان کامکار، تقی(1376) بررسی منشاء وزن شعرفارسی، مشهد، آستان قدس رضوی.