فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

شاعران نوجو و مبتکر،همواره هنر خویش را به نوجویی پیوند زده اند؛ چرا که بر این امر واقف بوده‌اند که هنر با ابتکار و نوجویی گره خورده است و تقلید و تکرار، مرگ هنر است. نوآوری عامل آشنایی‌زدایی و غرابت و در نتیجه تأثیر مضاعف است. یکی از اجزاء شعر که شاعران به نوآوری در آن کوشیده اند، تصاویر شعری است. تصاویر شعری نو، تأثیر عاطفی بیشتری دارند و سخنی که نشان از تخیّل و ادراک تازه ندارد، چندان تأثیرگذار نخواهد بود. یکی از منابعی که در طول تاریخ ادب فارسی در تصویرسازی شاعرانه مورد توجه بوده، طبیعت و اجزاء و عناصر طبیعت است؛ تأکید بر نگاه شخصی، همواره سبب خلق تصاویر نو با عناصر طبیعی بوده است. فاضل نظری از شاعران نوجو و نوگرای معاصر است که می‌توان گفت مهم‌ترین بخش نوآوری شاعرانه‌اش در تصاویر شعری است؛ او نکته سنج و باریک بین و دقیق عناصر طبیعی را برای خلق تصاویر جدید می‌کاود و با تأکید بر فردیّت‌گرایی، عینیّت‌گرایی و اقلیم‌گرایی، با عناصر طبیعت تصاویری شگرف و بی‌مانند خلق کرده و مخاطب را به اعجاب وا می‌دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد نوآوری های این شاعر نوگرای معاصر را در زمینه تصاویر شعری که برگرفته از طبیعت اند، مورد پژوهش و بحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of imagery innovation in Fazel Nazari poems based on natural images

نویسندگان [English]

  • Soheila Ibrahimzadeh 1
  • Razieh Aqazadeh 2

1 Masters student in persian language and literature, islamic azad university, khoy branch, khoy, iran.

2 Assistant professor in persian language and literature, , islamic azad university, khoy branch, khoy, iran

چکیده [English]

     Contemporary nouveau riche poets have been aware that art with initiative and innovation has a double emotional impact and imitation and repetition is the death of art. One of the components of poetry that is an arena for displaying innovation and provides an opportunity for the emergence of individual poetry of each poet the images are poetic and nature and natural elements are resources which has always been considered in poetic illustration. Fazel Nazari is one of the contemporary modernist poets which explores the natural elements to create new images by punctuation and narrow-mindedness and with an emphasis on personal perspective and climatic elements, creates amazing and unique images.
    In the present study, after studying the published works this poet it was found that Fazel is an illustrator poet. He with depth and accuracy discovers different features of a natural phenomenon, then he remembers and finds a connection between itself and those natural phenomena and with his artistic creativity, he creates a new image. Moon and Pond and Swamp, Waves, Rocks and Rivers, Pomegranate and Desert which is one of the climatic elements around it and … they are repetitive images which has been considered by this poet from various angles and are formed to express the poet's personal moods and emotions. Most of these images are in the form of similes and is of the sensible analogy to the sensible which is the most artistic type of simile. Along with many similes, simple metaphors and allusions and common Persian proverbs also have been employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fazel Nazari
  • nature
  • imagery
  • simile
  • innovation
امین‌پور، قیصر(1390) مجموعة کامل اشعار ، تهران: انتشارات مروارید.
علیمی، ماندانا و حسینی کازرونی، سید احمد(1395) «بازنمایی تمثیل و نماد در گل و گیاه در دیوان صائب تبریزی» فصلنامة تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دورة8، شمارة 28، تابستان 1395، صفحات83-102.
برتنس، هانس (1394) مبانی نظریة ادبی، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی ، تهران: نشر ماهی.
بهمنی، محمدعلی (1377) گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود، تهران: دارینوش.
حافظ شیرازی، شمس‌الدین(1366)  دیوان غزلیّات، به کوشش خلیل خطیب رهبر ، تهران: انتشارات صفی علیشاه
حریری، ناصر(1368)  درباره هنر و ادبیات، بابل:کتاب‌سرای بابل.
دستغیب، عبدالعلی(1385) شاعر شکست، تهران: آمیتیس.
ریچاردز،آیا(1375) اصول نقد ادبی، ترجمة سعید حمیدیان، تهران: نشر مرکز.
زرّین‌کوب، حمید (1367) مجموعه‌ مقالات، تهران: علمی و معین.
شفیعی کدکنی، محمدرضا(1376) آیینه‌ای بر ای صداها، چ اول،تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1384) موسیقی شعر ، تهران: آگه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1392) صور خیال در شعر فارسی: تهران: آگه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1366) صور خیال در شعر فارسی ، تهران : آگاه.
شمیسا، سیروس(1373) معانی و بیان2 ، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
طباطبایی، سید مهدی(1393) «بن‌مایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیّات عبدالقادر بیدل دهلوی»، مجّله متن‌پژوهی ادبی، زمستان 1393، شماره62،صفحات81-123.
فرخزاد، فروغ(1379) دیوان اشعار، چ دوم، تهران: پل.
فرشیدورد، خسرو (1373)  درباره ادبیات و نقد ادبی، تهران:  انتشارات امیر کبیر.
فلاح، غلامعلی، زارعی، مهرداد (1394) «هندی‌وارگی در اشعار فاضل نظری»، مجلّة زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی) شماره 23( پیاپی78)، صفحات 166-146.
کروچه، بندتو(1344) کلیّات زیبایی‌شناسی، ترجمة فؤاد رحمانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.
نظری، فاضل(1388) گریه‌های امپراتور ، تهران: انتشارات سورة مهر.
نظری، فاضل (1393) اقلیّت ، تهران: انتشارات سورة مهر.
نظری، فاضل (1398الف) ضد ، تهران: انتشارات سورة مهر.
نظری، فاضل (1398ب) کتابتهران: انتشارات سورة مهر.
نظری، فاضل (1398ج)  آن‌ها ، تهران: انتشارات سورة مهر.
نیمایوشیج (1385) دربارة هنر  شعر و شاعری ، تهران: انتشارات نگاه .