نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خوی، خوی، ایران .

2 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوی ، خوی، ایران .

چکیده

بررسی و کارکرد نمادپردازی در شعر فرخزاد و رویکرد او به نماد مسأله پژوهش حاضر است. نماد یکی از روش­های هنجارگریزی و آشنایی زدایی در شعر است. شاعر با این شیوه معنا و مفهومی را که برای خواننده تکراری است بیگانه می­کند بنابراین موجب گسترش معنای متن و تأویل­پذیری آن می­شود. پیچیدگی و عدم صراحت در بیان نماد آن را به یکی از هنری­ترین صور خیال تبدیل کرده است. شاعران و نویسندگان به خوبی از این ویژگی نماد برای بیان عقاید و اندیشه­های اجتماعی و سیاسی خود بهره برده­اند. فروغ فرخزاد از شاعران معاصری است که برای بیان افکار خود از نماد و اساطیر نمادین بهره گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته چنین نتیجه می­دهد که وی در آفرینش اشعار خود از نماد برای عمق­بخشی، ابهام و چند معنایی کردن شعرش یاری گرفته است. نمادهای او در برگیرنده­ی مضامین اجتماعی است و انتقادهای جامعه­شناسانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Symbolism in poems of Frough Farrokhzad

نویسندگان [English]

  • Zeynab Rahmanian 1
  • Leila Adlparvar 2
1 . persian language and litreature, litreature and humanity Saience university Payam noor Khoy,.khoy , Iran
2 persian language and litreature, litreature and humanity Saience university Azad eslami, Khoy Iran .
چکیده [English]

This research investigates the function of symbolism in Farrokhzad poetry and her approach to the symbol. Symbol is one of the methods of deviation and de-familiarization in poetry. In this way, the poet alienates the meaning that is repeated to the reader. Thus it causes extending the meaning of the text and its explicability. The complexity and lack of clarity in expressing the symbol has made it one of the most artistic imagery. Poets and writers have used this feature of the symbol to express their social and political ideas. Frough Farrokhzad is a contemporary poet who has used symbols and symbolic myths to express her ideas. The present research, which has been conducted through an analytical-descriptive method, suggests that she has employed symbols in the creation of her poems for deepening, ambiguity and semanticization of her poetry. Her symbols include social themes and sociological criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farrokhzad
  • poem
  • symbol
  • natural symbols
  • personal symbols
آزاد، م، (1376) پری شادخت شعر. تهران: نشرثالث.
پورنامداریان، تقی(1364) رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی. چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
داد، سیما(1390) فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی، تهران: انتشارات مروارید.
جعفری، عبدالرضا(1378) فروغ فرخزاد. تهران: نشر تنویر.
جلالی، بهروز(1377) جاودانه زیستن، در اوج ماندن(فروغ فرخزاد) تهران: مروارید .
چدویک، چالز(1378) سمبلیسم. ترجمه مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
حقوقی، محمد(1379) شعر زمان ما،  تهران: نگاه.
رید، نولین(1371) انسان در عصر توحش. ترجمه­ی محمود هاشمی، تهران: چشمه.
زرقانی،مهدی(1383)چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: نشرثالث.
 شمیسا، سیروس،(1374)  نگاهی به فروغ فرخزاد ، تهران: انتشارات مروارید.
.........................(1379) بیان،تهران: میترا.
......................(1381) مکتبهای ادبی ، نشر قطره.
عباسی، بتول(1382)به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، تهران: نشرعلم .
کزازی،م(1376) رویا، حماسه و اسطوره، تهران:نشرمرکز.
کوپر، جی.سی(1392). فرهنگ مصور نمادهای سنتی.ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران: فرشاد
فتوحی، محمود(1386) بلاغت تصویر. تهران: انتشارات سخن.
فرخزاد، فروغ(1375)دیوان اشعار فروغ فرخزاد، با مقدمه بهروز جلالی. تهران: انتشارات مروارید.
قبادی، حسینعلی(1386) آیین آیینه، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
یوسفی، غلامحسین(1369) چشمه­ی روشن ، تهران: انتشارات علمی.
یونگ، کارل گوستاو(1392) انسان و سمبول­هایش. ترجمه محمود سلطانیه ، تهران: انتشارات جامی.