بررسی تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه سلمان فارسی کازرون.کازرون،ایران.

چکیده

مهمترین و پرکاربردترین مقوله علم بیان، تشبیه است که به انواع مختلفی تقسیم می­شود و تشبیه تفضیل از مهترین نوع آن است. این مقاله با نگاهی تازه به پژوهش در باب تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی می­پردازد و یازده ساخت و شیوه­های نوسازی این نوع تشبیه که از جمله تشبیه مضمر، منفی و سلبی، استغنا و ... می­باشد را با آوردن شواهد معرفی می کند. در نهایت نیز کلام را با بیان ارتباط محتوای غزل و تشبیه تفضیل وکارکردهای زیباشناسی آن به پایان می­برد. سخن آخر آنکه تشبیه تفضیل در غزل­های سعدی از روش­های نوسازی تشبیهات مبتذل می­باشد که بیشتر در خدمت وصف معشوق به کار رفته است و غزل­های پایان یافته به صامت­هایُ "ی"، "ت" و "د" توانایی بیشتری در بکارگیری شگرد بیانی تشبیه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the similarity of detailsin saadis sonnets

نویسنده [English]

  • Zahra Dehqani
m.sc. in persian language and literature,salman farsi university of kazerun.Iran, Kazerun
چکیده [English]

The most important and widely used category of rhetoric is simile, which is divided into different types, and detailed simile is the most important type. This article takes a fresh look at the research on the simile of elaboration in Saadi's sonnets and eleven constructions and methods of modernization of this type of simile, which include implicit, negative and negative similes, deprivation, etc. Introduces by bringhng evidence. Finally, conclude the speech by stating the relationship between the content of the sonnet and the simile of its elaboration and aesthetic functions. Finally, the simile of detail in Saadi's sonnets is one of the methods of modernizing vulgar similes, which is mostly used to describe the beloved. And the finished sonnets are more like the expressive tricks used in the simile of the consonants "y", "t" and "d".

کلیدواژه‌ها [English]

  • simile
  • detailsimiler
  • comparson renovation
  • saadis sonnets
آزادبلگرامی، غلامعلی (1382) غزالان الهند، تصحیح سیروس شمیسا، تهران: صدای معاصر.##
رازی، شمس الدین محمدقیس (1373) المعجم فی معاییر العجم، تصحیح سیروس شمیسا، ج اول، تهران: فردوسی.##
زرین کوب، حمید (1368) مجموعه مقالات تهران: انتشارات علمی.##
زرین کوب، عبدالحسین (1372) شعر بی­دروغ، شعر بی­نقاب، تهران: انتشارات علمی.##
سعدی، مصلح الدین (1372) دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب##.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1381) موسیقی شعر، تهران: آگاه.##
 شفیعی کدکنی، محمدرضا (1360) صورخیال، تهران: آگاه.##
شمیسا، سیروس (1345) بیان ومعانی، تهران: انتشارات فردوسی.##
طالبیان، یحیی (1378) صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، کرمان: عماد.##
علوی، بشیر (1393) نقد چهارجانبه در شعر معاصر، تهران: شابک.##
مجد، امید (1390) «نگاهی تازه به تشبیه تفضیل»،  نشریه ادب فارسی دانشگاه تهران، دوره 5-3 ، شماره1، 275-259.##
وطواط، رشید الدین (1362) حدایق السحرفی الدقایق الشعر، تصحیح عباس اقبال،ُ تهران: سنایی.###