نگاهی به جلوه‌های متکّثر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

«نوستالژی» واژه‌ای یونانی است که در زبان فارسی معادل حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته است. اگرچه این عنوان به تازگی در زبان و ادبیات فارسی وارد شده است اما این حس و حسرت در شعر و ادبیات فارسی از دیرباز بازتاب داشته است. نوستالژی، در آثار اغلب شاعران معاصر قابل مشاهده است. با مطالعۀ آثار ژاله اصفهانی، مصادیق بارزی از بیان این حس و حسرت مشاهده می‌شود و بازیابی تأثر نوستالژیک در اشعار او هدف پژوهش حاضر است. جامعۀ آماری پژوهش کلیات اشعار ژاله اصفهانی است. طرح پژوهش از نوع گفتمان‌کاوی کیفی و روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی است. جهت دستیابی به داده‌های پژوهش، مولفه‌های نوستالژیک رمانتیسم در اشعار ژاله اصفهانی بازیابی شد. در مرحلۀ بعد، پس از ارائۀ توصیفات کتابخانه‌ای، با روش تحلیلی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. مصادیق نوستالژی در شعر ژاله اصفهانی در سه زیرمجموعه نوستالژی خاطرۀ فردی، نوستالژی خاطرۀ جمعی و نوستالژی سیاسی بررسی گردید. در نوستالژی خاطرۀ فردی؛ رجعت به دوران گذشته، دوری از خانواده و دوستان، نارضایتی از گذر عمر، در نوستالژی خاطرۀ جمعی؛ وطن، حسرت از دست رفتن ارزش‌ها، بازگشت به اسطوره و بازگشت به طبیعت و در نوستالژی سیاسی؛ آزادی، نارضایتی از کشور و مهاجرت، حسرت بر دوران طلایی تاریخ ایران، اعتراض به ویرانی وطن، نارضایتی از غفلت مردم و اعتراض به ظلم در طول تاریخ بازتاب دارد. نتایج بررسی نشان داد که جلوه‌های متکثّر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی متجلّی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A look at the multiple effects of nostalgia in Jale Esfahani's poems

نویسندگان [English]

  • Shiva Moeeni 1
  • ziba esmaeili 2
1 Tarbiat University of Shahid Rajaei
2 Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

"Nostalgia" is a Greek word that in Persian is equivalent to the feeling of longing for the past. Although this title has recently entered the Persian language and literature, this concept has appeared in Persian literature for a long time.
. Nostalgia can be seen in the works of most contemporary poets. By studying the works of Jale Esfahani, clear examples of the expression of this feeling and regret can be seen, and the goal of this study is to restore the nostalgic effect in her poems. The statistical community of the research is the generalities of Jaleh Esfahani's poems. The research design is qualitative discourse analysis and descriptive analytical research method. In order to obtain research data, the nostalgic components of romanticism were recovered in the poems of Jale Esfahani. In the next step, after presenting the library descriptions, the data were analyzed with the analytical method. The examples of nostalgia in Jale Esfahani's poetry were analyzed in three subcategories of individual memory nostalgia, collective memory nostalgia, and political nostalgia. in the nostalgia of individual memory; Returning to the past, distance from family and friends, dissatisfaction with the passage of life, in the nostalgia of collective memory; Homeland, longing for the loss of values, returning to the myth and returning to nature and in political nostalgia; Freedom, dissatisfaction with the country and immigration, longing for the golden era of Iran's history, protest against the destruction of the homeland, dissatisfaction with people's neglect and protest against oppression reflect throughout history. The results of the study showed that the numerous manifestations of nostalgia are manifested in the poems of Jale Esfahani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: nostalgia
  • contemporary poetry
  • Jhaleh Esfahani
آریان‌پور، منوچهر (1380) فرهنگ پیشرو آریان‌پور، فارسی-انگلیسی، چاپ اول، جلد4، تهران: جهان‌رایانه.
اصفهانی، ژاله (1396) مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
آشوری، داریوش (1381) فرهنگ علوم انسانی، چاپ سوم، تهران: مرکز.
انوری، حسن (1381) فرهنگ بزرگ‌سخن، جلد8، تهران: سخن.
پروینی، خلیل؛ اسماعیلی، سجاد (1390) برّرسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد‌المعطی حجازی و نادر نادرپور – دکتر خلیل پروینی، سجاد اسماعیلی – فصلنامه نقد و ادبیّات تطبیقی (پژوهش‌های زبان و ادبیّات عربی)، دوره 1، شمارۀ 2، صص70-41
سبزیان پور، وحید؛ صالحی، پیمان (1392) بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر ملک‌الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره 4، شماره 8، صص 164-137
شریفیان، مهدی؛ تیموری، شریف (1385) بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی (براساس اشعار: نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث)، نشریه کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی، دوره 7، شماره 12 – صص 61-33
نظری، نجمه؛ کولیوند، فاطمه (1389) بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق، فصلنامه متن‌پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی)، دوره 14، شماره 46، صص 18-1
برلین، آیزایا (1385) ریشه‌های رمانتیسم، ترجمه: عبدالله کوثری، تهران: نشر ماهی.
بیات، نرگس (1390) بررسی جلوه‌های نوستالژی در ادبیات داستانی معاصر (با تکیه بر آثار داستانی جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح، هوشنگ گلشیری)، دانشگاه بوعلی‌سینا، پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد.
ثروت، منصور (1385) آشنایی با مکتب‌های ادبی، تهران: سخن.
جعفری، مسعود (1378) سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: مرکز.
جعفری، مسعود (1386) سیر رمانتیسم در ایران (از مشروطه تا نیما)، تهران: مرکز.
حق‌شناس، علی‌محمد (1381) فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی- فارسی، جلد2، چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر.
حییم، سلیمان (1382) فرهنگ معاصر انگلیسی- فارسی حییم، چاپ چهاردهم، تهران: فرهنگ معاصر.
دهقانی، میترا سادات (1399) بررسی نوستالژی در شعرهای حسین منزوی، دانشگاه سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
سلطانی، پریچهر (1391) زندگی و آثار ژاله اصفهانی، تهران: آزادمهر.
سه‌یر، رابرت؛ لووی، میشل (1383) رمانتیسم و تفکّر اجتماعی،  «ارغنون»، دوره 1، شمارۀ 2، صفحات 119-174
فتوحی رودمعجنی، محمود (1385)، بلاغت تصویر، تهران: سخن.
کادن، جی.ای (1380)، فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
کلاهچیان، فاطمه (1386)، نوستالژی در شعر کلاسیک عرفانی (براساس غزلیات، قصاید و حدیقه‌ی سنایی، مخزن‌الاسرار نظامی، غزلیات و منطق‌الطیر عطار، غزلیات و مثنوی معنوی)، دانشگاه تربیت معلم تهران، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری.
همتی، اعظم (1392) نوستالژی فردی در شعر فروغ فرخزاد، هشتمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه زنجان
- Hornby, A.S. (2003). Oxford Advanced Learners Pictionary, oxford university pryess.
Sources
Arianpour, Manouchehr (1380) Arianpour's Advanced Dictionary, Farsi-English, first edition, volume 4, Tehran: Jahanrayaneh.

Esfahani, Jhaleh (2016) Collection of poems, Tehran: Negah.

Ashuri, Dariush (1381) Culture of humanities, third edition, Tehran: Center.

Anuri, Hassan (1381) Farhang Bozorgsakhn, Volume 8, Tehran: Sokhn.

Parvini, Khalil; Ismaili, Sajjad (1390) A comparative study of nostalgia in the poetry of Ahmed Abdul-Moati Hijazi and Nader Naderpour - Dr. Khalil Parvini, Sajjad Ismaili - Quarterly of Criticism and Comparative Literature (Arabic Language and Literature Studies), Volume 1, Number 2, pp. 41-70.

Sabzianpour, Vahid; Salehi, Peyman (2012) A comparative study of nostalgia in the poetry of Malek al-Shaarai Bahar and Jamil Sedghi Zahavi, Comparative Literature Journal, Shahid Bahonar University, Kerman, Volume 4, Number 8, pp. 137-164.

Sharifian, Mehdi; Timuri, Sharif (1385) Studying the process of nostalgia in contemporary Persian poetry (based on the poems of Nima Yoshij and Mehdi Akhwan Al-Talih), Kaushnameh Journal of Persian Language and Literature, Volume 7, Number 12 - pp. 33-61.

Nazari, Najma; Koulivand, Fatemeh (2009) Analysis of Nostalgia in Hamid Mosadegh's Poetry, Literary Text Research Quarterly (Persian Language and Literature), Volume 14, Number 46, pp. 1-18.
Berlin, Isaiah (1385) The Roots of Romanticism, translated by Abdullah Kothari, Tehran: Nash Mahi.

Bayat, Narges (2018) Investigating the effects of nostalgia in contemporary fiction (based on the fiction works of Jamal Mirsadeghi, Ismail Fasih, Hoshang Golshiri), Bou Alisina University, thesis for receiving a master's degree.

Tharwat, Mansour (1385) Introduction to literary schools, Tehran: Sokhn.

Jafari, Masoud (1378) Romanticism in Europe, Tehran: Center.

Jafari, Masoud (2006) The course of romanticism in Iran (from constitutionalism to Nima), Tehran: Center.

Haqshenas, Ali Mohammad (1381) English-Persian contemporary culture of the millennium, volume 2, second edition, Tehran: Contemporary culture.

Hayim, Suleiman (1382) Contemporary English-Persian culture Hayim, 14th edition, Tehran: Contemporary Culture.

Dehghani, Mitra Sadat (2019) Analysis of Nostalgia in Hossein Manzavi's Poems, Semnan University, Master's Thesis.

Soltani, Prichher (1391) Life and Works of Jhaleh Esfahani, Tehran: Azadmehr.
 

Sehir, Robert; Loui, Michel (2013) Romanticism and social thought, "Organon", volume 1, number 2, pages 119-174
Fatuhi Roudmoajni, Mahmoud (2016), The Rhetoric of Image, Tehran: Sokhn.

Kaden, J.E. (2010), Culture of Literature and Criticism, translated by Kazem Firouzmand, Tehran: Shadgan.

Kolahchian, Fatemeh (2006), Nostalgia in mystical classical poetry (based on Ghazliat, Kasayed and Hadiqah Sana'i, Makhzan al-Asrar Nizami, Ghazliat and logic of Al-Tir Attar, Ghazliat and Masnavi), University of Tarbiat Moalem, Tehran, thesis for receiving a doctorate degree.

Hemmati, Azam (2012) Individual nostalgia in Forough Farrokhzad's poetry, 8th international conference of Persian Language and Literature Promotion Association - Zanjan University.

 Hornby, A.S. (2003). Oxford Advanced Learners Pictionary, oxford university pryess.