نویسنده = مسروره مختاری
بررسی ترامتنیتی دیباچه‌های حماسه‌های ملی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 121-154

مسروره مختاری؛ ثریا کریمی یونجالی


بررسی اقوال و احوال بایزید بسطامی و جنید بغدادی بر طبق نظریه روان‌شناسی مثبت

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-68

زهراسادات حسینی؛ عسگر صلاحی؛ مسروره مختاری


طنز و مطایبه در شهرآشوب

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 69-95

مسروره مختاری؛ حسین ادهمی


بررسی شخصیت‌های قهرمان در مقامات حمیدی از دیدگاه نظریه مازلو

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 124-144

مسروره مختاری؛ حسین ادهمی